در گذشته يكى از روش هايى كه برای زمان بیدار شدن استفاده ميكردند، یک میخ درشمع قرار میدادند و زمان مقرر که مى رسید، میخ روی سطح فلزی افتاده و با تولید صدا بیدار ميشدند

🌍 @ajaiebdonia