این‌جوری که دارن اومدن بهبود رو‌ کش می‌دن فکر کنم تو ‌فصل هفت برگرده😐

@azinrangirangi