اینم برنامه آزمون های قلم چی نظام جدید و قدیم طبق این برنامه بیش میریم
تخصصی هاااا👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 کسانی که می خواهند که استفاده بهتر و مؤثرتری از تدریس ها داشته باشند بیششنهاد میشه قبل از تدریس بیش خوانی داشته باشن طبق برنامه آزمون. 🙏🙏🙏

به زودی شروع می کنیم خیالتون راحت
تضمين می کنیم تمام اعضای کانال رو که در کنکور99وبه بعدم واسه دهمی ها ویازدهمی های عزیز تمامی آزمون ها رو کم تر 90 درصد نزنید 👌👌👌👌👌