نکته مهم

در صورتی که در صحت این رسیدها شک داشتید می توانید با تهیه پرینت از چند رسید به طور حضوری به یکی از شعبات بانک ملی در سراسر کشور مراجعه کنید و صحت آنها را از بانک استعلام کنید

☝️