کد: b217 ☝️
قیمت سرویس: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس شامل: تخت ۱۶۰، دو عدد پاتختی، میز آرایش و آینه

قیمت سرویس با تخت ۹۰: ۴.۴۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت سرویس با تخت ۱۲۰: ۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت سرویس با تخت ۱۴۰: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت سرویس با تخت ۱۸۰: ۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت سرویس با تخت ۲۰۰: ۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت تخت تک ۹۰: ۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت تخت تک ۱۲۰: ۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت تخت تک ۱۴۰ و ۱۶۰: ۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت تخت تک ۱۸۰: ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت تخت تک ۲۰۰: ۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان

قابلیت تغییر رنگ و ابعاد
@mileh_modern_home