.
🔶 برای مشاهده رنگ بندی های کامل هر مدل و کمک به شما در انتخاب رنگ، مجموعه بزرگی از مدل ها در رنگ بندی های مختلف در سایت گروه مبلمان ویترا جمع آوری شده:

www.vitramobl.com
.