فیلم جلسه 11 – فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت سوم)، اتحاد و تجزیه
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190011hgjh.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 12 – فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری (قسمت چهارم)، عبارات گویا
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190012gfhg.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 13 – حل نمونه سؤالات سه فصل اول (قسمت اول)
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190013saba.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 14 – حل نمونه سؤالات سه فصل اول (قسمت دوم)
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190014wjkj.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 15 – فصل 4 معادله ها و نامعادله ها (قسمت 1) – معادله درجه اول(قسمت 1)
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190015aaaa.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 16 – فصل چهارم: معادله ها و نا معادله ها (قسمت دوم)، معادله درجه دوم (قسمت دوم)
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190016bbbb.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 17 – فصل چهارم: معادله و نا معادله ها (قسمت سوم)
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190017rkjk.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 18 – فصل چهارم: معادله و نا معادله ها (قسمت چهارم)، تعیین علامت
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190018dsfd.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 19 – فصل چهارم: معادله ها و نامعادله ها (قسمت پنجم)، نا معادله ها
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190019fdgf.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 20 – فصل پنجم: تابع (قسمت اول)، شناخت تابع
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190020wkjk.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm