اما امیدواری
هیچ گاه از جیب
چپ پیراهنمان کم نشد!

[ ناظم حکمت ]

🌹 @barane6gh☔️