#ادامه_ریاضی_دهم

فیلم جلسه 21 – فصل پنجم: تابع (قسمت دوم)، دامنه
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190021fdgf.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 22 – فصل پنجم: تابع (قسمت سوم)، برد
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190022dsfd.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 23 – فصل پنجم: تابع (قسمت چهارم)، رسم توابع
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190023wejk.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 24 – فصل ششم: ترکیبیات (قسمت اول)، چگونه بدون شمارش بشماریم (قسمت اول)
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190024lkui.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 25 – فصل ششم: ترکیبیات (قسمت دوم)، چگونه بدون شمارش بشماریم (قسمت دوم)
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190025ekji.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 26 – فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت اول)، احتمال
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190026fdf.mp4?download=1

@samt_konkouri
@darsifilm

فیلم جلسه 27 – فصل هفتم: آمار و احتمال (قسمت دوم)، تست احتمال و تعاریف آمار
https://cdn.sanatisharif.ir/media/190/240p/190027dsfd.mp4?download=1

#پایان
@samt_konkouri
@darsifilm