نحوه عودت هزینه فرم

هزینه فرم در کارهای اول و دوم و سوم با دستمزد دوم عودت می شود این ۳ کار حقوق ثابت دارند

در کار چهارم هم هزینه فرم بعد از ۱۰ جذب عودت می شود ( به دلیل اینکه کار چهارم دستمزد ثابت ندارد ) البته دستمزد کار چهارم سریع پرداخت می شود و برای دریافت دستمزد نیاز نیست منتظر ۱۰ جذب باشید