دوستانی که سایپردراکون وزدپارک زیرمجموع من هستند.هیچکدوم سرمایه نزاشتید.
بعدنیایدنپرسیدچرا فلانی پیشرفت کرده من نکردیم.
دوستان سایپروزدپارک ازبهترین ومطمعن ترین سایتهابرای سرمایه گذاری هستن.
اگه هدفت بدست آوردن پول هست.نترس سرمایه بزار.