:
درکابینت جاریم باز کردم 😧شدم
اخه مگه میشه ۲۰سالشه مثل یه زن ۴۰ساله خونه داری میکنه

مادرشوهرم همیشه میگه عروس نگرفتم که جواهره😕

تا اینکه فهمیدم این دختر ازکجا اینارو یاد میگیره اتفاقی ازاین کانال برای من چیزی فروارد کرد🤪

کلی ایده یاد گرفتم

https://t.me/joinchat/AAAAAE2N8T358je9yts2zw