چرا به یک بیمه نامه مسئولیت مدنی احتیاج داریم ؟

در اثر حضور ما در جامعه و انجام انواع فعالیت ها مسئولیت هایی در قبال دیگران بر عهده ماست. طبق قوانین مدنی ، مسئولیت افراد را به دو نوع تقسیم کرده اند :
1- مسئولیت مدنی :که ناشی از فعالیت مدنی و آثار فعالیتهای حرفه ای افراد میباشد و قابل بیمه شدن میباشد.
2- مسئولیت کیفری:که فرد مستقیما در آن دخیل است و نوعی عمد محسوب میشود که قابل بیمه شدن نمیباشد.