من مثلِ آتیشم
زیاد دور بشی باهات سرد میشم، زیاد نزدیک شی میسوزونمت…
پس حدِ خودتو بدون 🙂

🖤 🥀