اگه دورورم ستارع نی
اگه دلم میگیرع بایه قابِ ریز
اگه همه رومیبینم یه سالونیم
یبارواسم مهم تر ع ادامه نی