تازگی ها در برابر بی مهری آدم ها هیچ نمی گویم!
سکوت و سکوت و سکوت…
انگار که لال شده باشم؛ شاید هم کور و کر!
دیگر نه انرژی توضیح دادن دارم و نه حتی حوصله اش را…!