📷 حفر کانال و لوله کشی اشتراک آب مستقل برای غسالخانه روستا
98/10/20
.
🆔️ : @Esmailqanbar_village