من هنوز نرفته بودم
که یکی جام اومدش
چه بهونه ای آوردی؟
چی ازم گفتی بهش؟

#آریانامیر