آدما از خوبیاشون زیاد واست میگن
ولی بدیاشون رو میذارن خودت تجربه کنی…

مادیس
SenC @kafiha