کاش میتونستم زبونتو بذارم بین دندونات و فشار بدم تا بفهمی گفتن دوست دارمایِ الکی چقد درد داره.