خدا به هر کسی اندازه‌ی دلش میده
تو خیلی کوچیک بودی واسه دلِ من..!