#بسیارجالب

💠 خانمی حکایت خود را برایم تعریف کرد که از کسی چنین چیزی نشنیده بودم … او گفت :

🏡 من در خانه ام همه اتاقهای منزلم را اسم گذاری کرده ام،

🛋 اتاق نشیمن را اتاق تهلیل نامیده ام
🌟 و هر گاه وارد آن شدم لااله الاالله می گویم،

🍽 آشپزخانه ام اتاق استغفار است ،
🌟 وارد آن که شدم ذکر استغفار را می گویم ،

👒 اتاقی که مخصوص پذیرایی از مهمان ها را اتاق صلوات نامیده ام ،

💛 در آشپزخانه که کار می کنم و غذا می پزم استغفار می گویم
💙 و اتاق بچه‌ها را که تمیز می کنم تسبیح را با خود زمزمه می کنم،
💜 هنگام آب دادن به درخت و گلدانها تکبیر را تکرار میکنم

🍃🌹 و خلاصه در هر اتاق و مکان تا از کارم در آنجا تمام می شوم ذکری که نامش را بر آن جا
گذاشته ام می خوانم تا زبانم از ذکر غافل نباشد،

💖 به این شیوه کارم نیز لذت بخش تر است و قلبم مطمئن است و برکت به خانه ام می آید
@hasanzadehamoli