فشار قبر در دنیا هم قابل مشاهده است
انسان‌بد اخلاق و بد رفتار هم خود و هم دیگران را در فشار روحی قرار می دهد.

💖🌹@abasaleh_12🌹💖