🌹

#با_خدا_صحبت_کنید

همین ڪه گردی بر #دلتان پیدا می شود
یڪ《سبحان الله》بگویید
آن گرد ڪنار می رود .
هر وقت خطایی انجام دادید
‌《استغفرالله》بگویید
که چارہ است.
هر جا هم #نعمتی به شما رسید
《الحمدلله》بگویید
چون شکرش را به جا آوردی گرد نمی گیرد .

با این سه ذڪر باخدا صحبت ڪنید.
صحبت ڪردن با خدا
#غم_و_حزن را از بین می برد …

" حاج اسماعیل دولابی "

🌎@mojtahedie