تێکستی گۆرانی

#تـێکستی_گـۆرانی #مـتن_آهـنـگ

مـــتــن هـمەی آهـنـگـهای کــوردی
کاناڵی تـێـکـســتـی گــۆرانی کــوردی

Admin @FardinBedll