اعلام رضایت انرژی بخش دوست عزیزمون از پودر تقویت تخمدان
که‌ بدلیل تنبلی تخمدان و۰۰ باردار نمیشدن😔
وامروز خبر بارداریشون را به ما دادن
خداراشکریم که توفیق ان را داریم که درخدمت خلق باشیم
🙏🙏💪💪💪💪💪🙏🌹🌹