اعلام رضایتی دیگر از پک چاقی کل بدن
پک صورت
پک باسن
و اعلام بهبودی مادر عزیزی که یا ئسگی زود رس گرفته بودن
وبعدیک سال مجدد به حالت قبلی برگشتن ودرمان شدن
خداراشاکریم که توفیق خدمت رسانی ب خلق راداریم 🙏🙏🙏🙏🙏