🔴 نکات مهم در تغذیه باغ سیب

🔸 ریزش گل و‌ میوه سیب

در باغات سیب سه نوع ریزش در سه زمان متفاوت احتمال دارد مشاهده شود که در زیر بطور خلاصه به انواع و دلایل آن می پردازیم :

🔹ریزش گل در اول فصل
دلایل:
– عدم تلقیح ( کمبود عناصر روی،بر و ازت)
– تلقیح ناقص ( کمبود روی و بر )
– عدم گرده افشانی ( عدم وجود حشرات حامل گرده ، عدم وجود درختان متجانس جهت گرده افشانی ، شرایط بد آب و‌هوایی جهت گرده افشانی )

🔹 ریزش میوه وسط فصل یا ریزش جودرو ( خرداد ماه) وقتی اندازه میوه ها به اندازه فندق تا کمی بیشتر است.
دلیل :
– کمبود عناصر غذایی کافی برای رساندن تمام میوه ها و فعالیت سیستم خود تنظیمی درخت جهت کاستن از تعداد میوه ها.

🔹 ریزش میوه در آخر فصل
دلیل:
– تلقیح ناقص ( عدم وجود دانه رشد یافته کامل به تعداد لازم )
– تغذیه نامناسب و یا ناکافی درخت .

سازمان تامین نهاده ایران

@taminnahadecom