🔴 سیاهک آشکار گندم و جو :

🔸از بيماري هاي گندم مي توان به سياهک آشکار گندم اشاره نمود. بوته هاي بيمار قوي تر و رشد سريعي دارند. عامل بيماريزا روي گل فعاليت داشته و سنبله را به يک توده سياه تبديل مي کند. اين بيماري اولين بار در سال 1326 در ايران گزارش شد و هم اکنون در تمام مناطق کشور انتشار دارد ولي خسارت آن در مقايسه با سياهک پنهان در درجه دوم اهميت قرار دارد.

🔸سياهک آشکار گندم و جو گسترش جهاني داشته و در هر جا که گندم و جو کشت مي شود بيماري رخ مي دهد. در مناطق مرطوب و نيمه مرطوب بيشتر و پراهميت تر است. شيوع اين بيماري در خاکهاي اسيدي بيش از خاک هاي خنثي يا خاکهاي آهکي (PH بيشتر از7) مي باشد.

🔸خسارت سياهک آشکار گندم و جو به علت نابود کردن دانه هاي گياهان آلوده و تقليل مرغوبيت دانه برداشت شده از گياه سالم هنگام خرمن کوبي است. خسارت وارده در اثر بيماري تا حدود 10% و در يک سال بخصوص در بعضي از مناطق ممکن است به 40% هم برسد. حد متوسط خسارت در امريکا حدود 2% برآورد شده است.

🔸اين قارچ از طريق گل در گياه ايجاد آلودگي مي کند و تنها گندم و جو نسبت به آن حساس مي باشند.

@taminnahadecom