🔴 ضرورت محلولپاشی کلسیم در باغات بعد از تشکیل میوه

🔸 کلسیم در فعال نمودن برخی آنزیم ها, سنتز پروتئین , انتقال کربوهیدرات ها و رشد و نمو سلول ها نقش اساسی دارد.

🔸 کلسیم عنصر اصلی دیواره سلول های گیاهی می باشد که مقاومت گیاه را در مقابل تنش های محیطی (گرما,سرما,یخبندان) و آفات و بیماری ها افزایش می دهد.

🔸 در زمان رشد سریع میوه کلسیم نمی تواند خود را به سرعت به مناطق رشد برساند. به همین خاطر در مرحله ارزنی به بعد که رشد میوه زیاد است محلول پاشی کلسیم برای جلوگیری از سیاه و ریزش دانه در خوشه اهمیت پیدا می کند . و تکرار آن بسته به تغذیه گیاه و شرایط آب و هوایی فرق می کند.

🔸 مشکل اصلی کلسیم جذب آن نیست بلکه انتقال آن در داخل گیاه است.

سازمان تامین نهاده ایران

@taminnahadecom