کانال دختروونه

مَن یک دُخــــــترم…
با تمام حساســـیت های دُخترانه ام…
با تَلنگری بارانـــی میشوم…
با جُـــــمله ای رام میشوم…
با کَلـــمه ای عــــــاشق میشوم…
با پُــــــشت کرد
راه ارتباط با ما

@massgese_ibot

تبیلغات وتبادله

@likgirldokhmal
💃🧚‍♀️👸
@likgirldokhmal