تا دوست داشتنت
راهِ زیادی بود
دوام نیاوردم ،
عاشقت شدم!

👤صفا وهابی

🍁 @asheghabaad