من فکر اینم چجوری بهت فکر نکنم..
تو کجای کاری؟!

🍁 @asheghabaad