قيمت هاي روز1399/2/20
تحويل تهران و حومه

⭕️⭕️مدل هاي الجيLG

43lm6300 6/300/000 مصری
49um7340 8/200/000مصری
49lk5730 7/500/000 مصر
49sm8100 10/300/000 کره ای
55um7100 11/200/000 اروپا
55uk6300 11/500/000 مصری
55sm8100 12/450/000 کره ای
65sm8100 21/400/000 کره ای
65sm8200 22/100/000 اروپا
65sm8500 22/300/000 اروپا
65sm9800 27/500/000 اروپا
65 sm 9500 24/900/000کره ای
65 C9 37/300/000 اروپا
65 C9 38/100/000 کره

⭕️⭕️مدل هاي سامسونگ

32 n 5003 3/500/000 چینی
43n5370 6/000/000 مصری
49n5370 7/300/000 مصری
49ru7100 8/700/000مصری
49ru7300 9/200/000 مصری
55 RU 7170 11/200/000
55ru7100 11/300/000 ماهواره
55ru7300 12/100/000 ماهواره دار
55ru7300 11/800/000 مصری
55Q60 15/100/000 ماهواره
65ru7100 18/300/000 ماهواره
65ru7300 19/300/000 ماهواره
65 Q60 22/900/000 ماهواره
⭕️به دليل نوسانات دلارقيمت ها به روزميباشند
شماره تماس👇👇👇
09184462945