آخرش می فهمی
سخت ترین کار رفتن نیست، برگشتنه!

🍁 @asheghabaad