📮حقوق بازنشستگان افزایش پیدا کند

، هادی مقدسی در جلسه علنی امروز یکشنبه در تذکر شفاهی اظهار کرد: با افزایش تورم حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و تامین اجتماعی به ویژه فرهنگیان افزایش پیدا نکرد. ما در برنامه ششم موضوع همسان سازی را مصوب کردیم که باید در بودجه سنواتی می‌آمد.
وی افزود: با توجه به شرایط حاکم انتظار می‌رود مجلس و دولت از شأن بازنشستگان با شرافت دفاع کند و حقوق آنها افزایش یابد. آنها دچار مشکل هستند. امیدواریم به موضوع توجه شود


☑️ #کارگزینی_آموزش_وپرورش
https://t.me/joinchat/AAAAAEpBrofuAMylURosEQ