قرارگاه جهاد فرهنگی

جهاد فرهنگی واجب تر از واجب
جهاد فرهنگی عرصه ای فراگیر و پیچیده
جهاد فرهنگی پایه و اساس سایر جهادها
جهاد برای اسلامی سازی فضای فرهنگی جامعه
جهاد فرهنگی، جهاد با سلطه یا جهاد بر سلطه
بیانات حضرت امام خامنه ای (مدظله ا…)