#خاطره3

مهرماه سال ۱۳۶۰ بود، عراق داشت با حمایت آمریكا بمب و موشك می‌ریخت روی سر مردم ایران. نظامی، غیرنظامی، بزرگ، كوچك، همه را داشت می‌كشت. ادواردو برداشت و رفت كاخ سفید با مشاور امنیت ملی آمریكا دیدار كرد.
به او گفت: «شماها مداخله گرید. شماها دشمن اصلی مردم ایرانید. شماها قاتل اصلی مردم ایرانید.» نترسیده بود آنجا بلایی سرش بیاورند یا سرش را بكنند زیر آب.
بعدها داشت این ماجرا را تعریف می كرد، می گفت: «آن روز كه رفته بودم كاخ سفید و آن حرف‌ها را به مشاور امنیت ملی آمریكا می‌زدم، او عكس امام را زده بود روی یك دیوار، یك كلت دستش گرفته بود و داشت با تیر به آن می‌زد!
آن مقام آمریكایی شلیك می‌كرد و به من می‌گفت ما تا این مرد را از میان بر نداریم، آرام نمی‌نشینیم.»