#حکمت3

بُخل، ننگ؛ و ترس، نقصان است و تهيدستی، مردِ زيرك را در برهان كُند می سازد و انسان تهيدست در شهر خويش نيز بيگانه است.