لَعنَتی چِقَدر بایَد از فِکر و خیالِ تو بی خوابی بِکِشَم؟!
6:22

@ttlaaa