چقدر انگلیسی بلدی؟ تا چه سطحی؟ زبانت ضعیفه؟ 🇬🇧

💰فکرمیکنی از پس هزینۀسنگین کلاس زبان برنمیای؟!

دیگه مهم نیست‼️

🗣تاک رو نصب کن و با به روزترین روش آموزش ، زبانت رو فوول شو👇👇