آذری جهرمی با انتشار تصویری از شهید سپهبد سلیمانی: و خون تو ضامن آزادی قدس است…

@kahbar_yazd