خیالت را به من بده
چشم هایت را به من بدوز
لبخندت را به من ببخش
و بگذار تصویر علاقه ام
تا همیشه درون اینه دیدگانت
نقش ببندد
و تو باورت شود
من جز تماشاے خیال مهرگسترت
علاقه اے به تماشاے جهان ندارم

#امیر_عباس_خالق_وردی

🌺F🌺