ما شقایق هاے باران خورده ایم

سیلے ناحق فراوان خورده ایم…!👌😔

#مصطفے_زابلے