ای دوست ،،به ،، دوستی قرینیم ترا
هرجا که ،،،قدم ،،، نهی،، زمینیم ترا

در مذهب ،،عاشقی ،، روا کی باشد
عالم تو ،، ببینیم ،، و نه بینیم ترا

مولانـا 
🍃🌹