.
خوشا آنان ڪه در بازار
گیتی ، خریدارِ وَفا بودند و رفتند!!

خوشا انان ڪه در راهِ
رفاقت ، رفیق با وفا بودند رفتند!!

#حضرت__حافـظ
.
‌‌‎‌‌‎‌🍃🌹