این کشور و آن کشور و سی روز مهم نیست

هرجا که تو رؤيت بشوی عید همان جاست

#یاسر_قنبرلو
🍃🌹