ساعت کاری مغازه
شیفت صبح :ازساعت۹الی۱۵
شیفت عصر:ازساعت ۱۷الی۲۳