قطع سریع ریزش ورویش مجدد موها به طور کامل افزایش و ضخامت و استحکام وپایداری مو شروع مجدد پروتئین سازی در ریشه موی سر افزایش تغذیه مو اکسیژن رسانی فو لیکول های مو @temlandastara