🕊

بی‌فانوس؛
پرسه می‌زنیم
جاده‌های انتظار را
در حوالی ظلمت!

لحظه‌هامان
پر از پژواک تنهایی؛

بہ دندان گرفته‌ایم
در این وانفسای سکوت،
تمام فریادهای بی‌کسی‌ را

کورسویی نیست!

پیش می‌رود
مسیر دلتنگی‌ها
تا مرز فراموشی

جان خواهیم داد
در پیچ‌های دره‌ی افسوس!

#آرزو_عباسی

🕊